Footer

כל המידע הנמצא באתר ניתן למטרות חינוכיות בלבד, אינו מהווה תחליף לייעוץ, טיפול, אבחון והשגחה של רופא מוסמך, ואינו ערוך או מעוצב כדי לקדם או לפרסם שיטות ריפוי או מוצרים מסוימים. אין להשתמש בתוכן האתר למטרות אבחון או טיפול של בעיות בריאות או מחלות.יש לקרוא בזהירות את המידע המסופק על המוצרים המפורסמים או מקודמים באתר. אם יש חשש לבעיה רפואית כלשהי, עליך לפנות מיד לרופא המטפל ולפעול לפי הנחיותיו ולא להסתמך בצורה כלשהי על תכני האתר או המוצרים המופיעים בו כתחליף לטיפול על ידי רופא מוסמך.
מוסכם עליך כי לא תסרב/י, בכל תנאי שהוא, לקבלת ייעוץ רפואי מקצועי, או תדחה/י חיפוש של ייעוץ כזה כתוצאה ממתן אמון בלתי מסויג בתוכן כלשהוא באתר. מתן אמון בלתי מסויג בתוכן כלשהוא באתר הוא סיכון שכולו שלך ובאחריותך. תוכן באתר הקשור להשלמות תזונתיות, לא נבחן או אושר על ידי משרד הבריאות. מוסכם שעליך להתייעץ עם הרופא או המטפל לפני תחילת שימוש בהשלמות תזונתיות.